Г) номінативна.

1В4 Найбільш насичений мовними кліше та сталими сполученнями слів є:

а) офіційно-діловий стиль;

2А7 Нижча форма загальнонародної мови - це:

в) територіальні діалекти;

2А15 Національна мова - це..:

а) літературна мова, а також сукупність усіх територіальних діалектів та соціальних жаргонів;

О:

2А9 Основоположником нової української літературної мови вважається ..:

б)Т. Шевченко;

2А22 Ознаки наукового стилю:

а) аргументація, точність, понятійність і предметність,

логічна послідовність, однозначність;

11А9 Оптимальна кількість учасників наради:

а) 10-12 осіб;

1В9 Особливою, часто наповненою старослов'янізмами, чітко відмежованою від лексики інших стилів є лексика:

б) конфесійного;

П:

2С23 Поставити пропущені розділові знаки. Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг Г) номінативна. з протоколу (підр.): ,

в) потрібна кома після слова протоколу тире після слова форма;

2С24 Поясніть вживання виділеного розділового знака. Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.):

б) кома відокремлює поширену прикладку;

2А39 Професіоналізми - це:

а) слова або висловлювання, властиві певній вузькій професійній групі людей, поставлених в особливі умови життя і праці;

2А23 Публіцистичний стиль має такі підстилі:

в) художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний,власне публіцистичний;

2А6 Пунктуаційна норма - це:

б) правила вживання розділових знаків;

1В7 Памфлети - це жанри:

б) публіцистичного;

1А7 Поєднання логічності доказів,точності висловлювання наукових Г) номінативна. положень з емоційно-експресивною образністю, використання художніх засобів характерне для:

в) публіцистичного стилю;

1А1 Публіцистичний стиль поєднує засоби таких стилів:

а) наукового та художнього;

Р:

1А6 Релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства обслуговує:

а) конфесійний стиль;

С:

1А10 Складне питання на нараді найоптимальніше вирішувати:

Б) 40 хвилин

2А5 Сукупність правил вимови - це:

а) орфоепічні норми;

2А10 Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації - це..:

в) норми літературної мови;

2A11 Синтаксична норма - це..:

б) усталені зразки побудови словосполучень,речень;

2А16 Стилістична норма - це..:

а) вибір мовних елементів j відповідно до стилів мови;

2А28 Слово або Г) номінативна. словосполучення, що позначає спеціальне поняття якої-небудь галузі знань - це..:

в) термін;

Х:

2А21 Художній стиль має такі підстилі:

б) епічні, ліричні, драматичні, комбіновані;

Т:

1А5 Точним можна назвати таке мовлення, у якому:


documentahqlaqb.html
documentahqliaj.html
documentahqlpkr.html
documentahqlwuz.html
documentahqmefh.html
Документ Г) номінативна.